Zastrzeganie dokumentów w Banku
Utraciłeś dokumenty?
Niezwłocznie dokonaj zastrzeżenia w Banku!

Utracone w wyniku zagubienia lub kradzieży dokumenty tożsamości mogą zostać wykorzystane do celów przestępczych, popełnianych w imieniu i na rzecz osoby, która dokumenty utraciła, tj. do zaciągania zobowiązań pieniężnych (kredytów, pożyczek) lub utworzenia fikcyjnej firmy dla potrzeb zaciągania zobowiązań, których spłata ostatecznie obciąży osobę, której dokumenty zostały wykorzystane.
Mając na uwadze bezpieczeństwo klienta, jego danych osobowych i środków pieniężnych zdeponowanych na rachunkach, Bank Spółdzielczy w Teresinie informuje, że zarówno klienci, jak i osoby nie będące klientami Banku, mogą dokonać w placówkach tutejszego Banku zastrzeżenia zagubionych lub skradzionych dokumentów tożsamości w Systemie Dokumentów Zastrzeżonych. Informacja o dokonanym zastrzeżeniu będzie dostępna we wszystkich bankach i firmach, uczestniczących w Systemie, a każda próba posłużenia się zastrzeżonym dokumentem przez osobę nieuprawnioną będzie zgłoszona na Policję. Zgłoszenie utraty dokumentów wyłącznie na Policji nie daje gwarancji, czy dane osobowe nie zostaną wykorzystane do popełnienia przestępstwa.

Zastrzeżenia należy dokonywać w szczególności przypadku utraty:
  • dowodu osobistego,
  • tymczasowego dowodu osobistego,
  • prawa jazdy,
  • książeczki wojskowej,
  • książeczki marynarskiej,
  • paszportu,
  • karty stałego pobytu,
  • dokumentu zagranicznego,
  • innego dokumentu (niezdefiniowanego),
  • dowodu rejestracyjnego.
W celu dokonania zastrzeżenia dokumentu należy podać jego rodzaj i numer seryjny.

Za przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości Bank pobiera opłatę zgodnie z Taryfą opłat i prowizji.
Bank Spółdzielczy w Teresinie,  ul. Szymanowska 14,  96-515 Teresin
tel. 046 86 137 87,   046 86 138 25,   fax 046 86 130 32