Usługi zagraniczne
WESTERN UNION
Bank Spółdzielczy w Teresinie oferuje swoim Klientom możliwość łatwego, szybkiego i bezpiecznego dokonywania krajowych i międzynarodowych przekazów pieniężnych WESTERN UNION.

Wykorzystanie nowoczesnej technologii elektronicznej oraz globalnej sieci komputerowej umożliwia Klientom wypłatę gotówki w kilkanaście minut po jej wysłaniu. Transakcje realizowane są w przedstawicielstwach WESTERN UNION w ponad 190 państwach na całym świecie, mieszczących się w ogólnodostępnych placówkach, tj.: bankach, urzędach pocztowych, lotniskach, stacjach kolejowych, sklepach itp.

Aby wysłać pieniądze w naszej placówce Klient powinien:
 1. okazać dokument tożsamości (tj. dowód osobisty wydany w RP, kraju członkowskim UE, Szwajcarii, Lichtensteinie, Norwegii i Islandii, paszport (w tym tymczasowy), karta pobytu stałego i czasowego, wydana przez polskie władze, dokument podróży przewidziany w Konwencji Genewskiej),
 2. zapoznać się z "Regulaminem usługi przekazu pieniężnego Western Union",
 3. wypełnić formularz "Wpłata",
 4. wypełnić formularz "Ostrzeżenie przed oszustwem",
 5. powiadomić Adresata (np. telefonicznie) o dokonanej transakcji, przekazując otrzymany od Agenta WESTERN UNION numer kontrolny transakcji MTCN.
Wypłata przekazu - poza kilkoma wyjątkami - następuje w walucie kraju, w którym dokonywany jest odbiór kwoty przekazu.

Klient może również zainicjować przekaz w dedykowanej aplikacji WU na swoim urządzeniu mobilnym (np. telefonie, tablecie). W tym celu klient musi pobrać aplikację ze strony:
https://www.westernunion.com/pl/pl/air-campaign.html,
a następnie wprowadzić szczegóły przekazu (imię i nazwisko odbiorcy, kraj odbioru i kwotę). Wpłatę gotówkową klient może dokonać w punkcie Western Union, w tym w Banku Spółdzielczym w Teresinie, przy czym lokalizację placówki WU klient może znaleźć używając filtra "Zapłać za transakcję rozpoczętą w aplikacji".

Aby wypłacić pieniądze w naszej placówce Klient, po otrzymaniu od Nadawcy powiadomienia o dokonaniu przekazu WESTERN UNION, powinien:
 1. okazać dokument tożsamości (tj. dowód osobisty wydany w RP, kraju członkowskim UE, Szwajcarii, Lichtensteinie, Norwegii i Islandii, paszport (w tym tymczasowy), karta pobytu stałego i czasowego, wydana przez polskie władze, dokument podróży przewidziany w Konwencji Genewskiej),
 2. zapoznać się z "Regulaminem usługi przekazu pieniężnego Western Union",
 3. wskazać miejsce nadania przekazu,
 4. podać imię i nazwisko Nadawcy przekazu,
 5. podać spodziewaną kwotę i walutę przekazu,
 6. podać numer kontrolny MTCN.
Wpłaty i wypłaty WESTER UNION w Banku Spółdzielczym w Teresinie realizowane są w złotych.


Więcej na:   www.westernunion.com.pl
POLECENIE WYPŁATY W OBROCIE ZAGRANICZNYM

Bank Spółdzielczy w Teresinie realizuje polecenia wypłaty w obrocie zagranicznym w złotych na rzecz i zlecenie Klientów indywidualnych i instytucjonalnych posiadających rachunek bankowy. Polecenia wypłaty mogą być realizowane w formie:
 • polecenia wypłaty z zagranicy – na rzecz polskich beneficjentów z banków zagranicznych,
 • polecenia wypłaty za granicę – na rzecz beneficjentów zagranicznych na zlecenie klientów Banku.
Bank Spółdzielczy w Teresinie realizuje polecenia wypłaty za pośrednictwem Mazowieckiego Banku Regionalnego S.A.

W celu realizacji polecenia zapłaty za granicę Posiadacz rachunku przedkłada w Banku następuje dokumenty:
 • zlecenie polecenia wypłaty za granicę wypełnione na drukach MBR S.A. w trzech egzemplarzach, zawierające: dane zleceniodawcy, dane odbiorcy, dane banku odbiorcy, tytuł prawny przekazu lub rozliczenia, adnotacje, określenie kto pokrywa koszty,
 • blokadę środków na wyodrębnione konto,
 • dokument potwierdzający istnienie zobowiązania wymagalnego zgodnie z przepisami Prawa Dewizowego.
Bank Spółdzielczy w Teresinie,  ul. Szymanowska 14,  96-515 Teresin
tel. 046 86 137 87,   046 86 138 25,   fax 046 86 130 32