O Banku
Historia Banku
Historia spółdzielczości bankowej w Teresinie sięga początków XX wieku. Pierwsze wzmianki o istnieniu Kasy Pożyczkowo-Oszczędnościowej pojawiły się w kronice parafialnej w Szymanowie z 1917 roku. Jedynym odnalezionym dokumentem z tamtego okresu była wystawiona przez „Towarzystwo Pożyczkowo-Oszczędnościowe w Szymanowie” książeczka wkładowa nr 293. W książeczce tej widniały dokonane w markach wpisy z 1920 roku, a także podpisy: Prezesa Zarządu Andrzeja Wójcika, Skarbnika Walentego Guzika oraz Rachmistrza Józefa Sołgały.
Rozszerzanie działalności, pociągało za sobą kolejne zmiany nazw: Kasa Stefczyka w Szymanowie - spółdzielnia z nieograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Sądzie Okręgowym w Warszawie 16.12.1924 r.,
Gminna Kasa Spółdzielcza w Szymanowie od 1950 r.,
Bank Spółdzielczy w Teresinie od 1975 r. do chwili obecnej.

Oprócz nazw zmieniały się również lokale Banku. Pierwsza siedziba mieściła się w Szymanowie, pomieszczeniu wynajętym od właściciela ziemskiego - Zygmunta Brudzińskiego. W latach 1931-1939 siedzibę stanowił zakupiony od Klasztoru Niepokalanek w Szymanowie murowany budynek, w którym urzędowano raz w tygodniu - w środy. W 1975 r. Bank nabył budynek w Teresinie przy ul. Szymanowskiej 14 i zaadaptował na swoje potrzeby.
Głównym zadaniem Banku od początku jego funkcjonowania była pomoc rolnikom poprzez udzielanie pożyczek na potrzeby rolnictwa (np. zakup inwentarza, remonty gospodarcze, zasiewy itp.), a także przyjmowanie wkładów oszczędnościowych. Warunkiem uzyskania pożyczki była wpłata wpisowego i udziału członkowskiego.
Działalność Banku została zawieszona wraz z wybuchem II Wojny Światowej, ponieważ siedziba została zdemolowana i ograbiona, a dokumentacja zniszczona. W okresie powojennym dokumentację odtworzono na podstawie materiałów polustracyjnych przechowywanych przez Związek Rewizyjny w Warszawie. Od tego też momentu Bank rozwijał swoją działalność przejmując obsługę instytucji z terenu gminy, a także pozyskując klientów z terenu ówczesnych województw skierniewickiego i warszawskiego. Z biegiem lat stał się samodzielnym, nowoczesnym Bankiem, posiadającym stabilne fundusze własne, nowoczesną infrastrukturę techniczno-informatyczną, oraz stale rozszerzającą się ofertę produktów bankowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta.

Zmiany w Zarządzie Banku na przestrzeni lat:
Do 1924 r.: Prezes Zarządu - Andrzej Wójcik, Skarbnik - Walenty Guzik, Rachmistrz - Józef Sołgała,
1924 - 1932: Prezes Zarządu - Władysław Wójcik, Rachmistrz - Stefan Materski,
1952 - 1975: Kierownik GKS Zofia Materska,
1975 - 1983: Prezes - Antoni Paciorek, Wiceprezes - Henryk Jaworski, Członek Czesław Jaczyński, Dyrektor Banku - Franciszek Kowalczyk,
1983 - 1996: Prezes Zarządu - Henryk Rosa, Wiceprezes - Czesław Zdanowski, Członek - Piotr Misiak, Dyrektor Banku - Franciszek Kowalczyk,
1996 - 2007: Prezes Zarządu - Franciszek Kowalczyk, Wiceprezes - Piotr Misiak, Członek Zarządu - Wanda Wróblewska,
Od 2007: Prezes Zarządu Wanda Wróblewska, Zastępca Prezesa Zarządu - Bożena Pomarańska, Członek Zarządu - Piotr Misiak.
Od 2014: Prezes Zarządu Wanda Wróblewska, Zastępca Prezesa Zarządu - Bożena Pomarańska.
Od 2019-03-25 Prezes Zarządu Wanda Wróblewska, Członek Zarządu - Katarzyna Lesińska, Członek Zarządu - Dariusz Chodak.
Od 2019-06-26 Prezes Zarządu Wanda Wróblewska, Zastępba Prezesa Zarządu - Katarzyna Lesińska,Członek Zarządu ds. finansowo-księgowych - Elżbieta Kacprzak.Władze Banku
Zarząd Banku:
  Wanda Wróblewska - Prezes Zarządu
  Katarzyna Lesińska - Zastępca Prezes Zarządu ds. handlowych
  Elżbieta Kacprzak - Członek Zarządu ds. finansowo-księgowych
Rada Nadzorcza Banku:
  Dariusz Chodak - Przewodniczący Rady
  Ewa Dębska - Zastępca Przewodniczącego Rady
  Kazimierz Antczak - Sekretarz Rady

  Edyta Stępniewska - Członek Rady Nadzorczej i Przewodniczący Komitetu Audytu
  Grzegorz Grzesik - Członek Rady Nadzorczej i Członek Komitetu Audytu
  Tomasz Tondera - Członek Rady Nadzorczej i Członek Komitetu Audytu
  Roman Bodych - Członek Rady Nadzorczej


Placówki Banku
Centrala
ul. Szymanowska 14
96-515 Teresin
fax.: 046 861 30 32
tel.: 046 861 37 87, 046 861 38 25

godziny otwarcia - od poniedziałku do piątku - 8:00 - 17:00
bankomat - 24 godz.
Bankomaty Banku
Bankomaty Banku Spółdzielczego w Teresinie:
 • Teresin, ul. Szymanowska 14, czynny 24 godziny
 • Teresin, ul. Szymanowska 2, czynny 24 godziny (w budynku Pawilonu Handlowego)
 • Kaski, ul. Królewska 38, czynny 24 godzinyUdziały członkowskie
Członkiem Banku Spółdzielczego w Teresinie może być:
 • osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych i mająca miejsce zamieszkania lub zatrudnienia na terenie działania Banku,
 • osoba prawna, mająca siedzibę na terenie działania Banku.
Warunkiem przyjęcia w poczet członków jest złożenie pisemnej deklaracji, która powinna zawierać informacje o ilości zadeklarowanych udziałów, imię i nazwisko oraz adres osoby fizycznej, bądź nazwę i siedzibę osoby prawnej. O przyjęciu członków decyduje Zarząd Banku Spółdzielczego w terminie 1 miesiąca od daty złożenia pisemnej deklaracji. O uchwale Zarządu zainteresowany powinien być powiadomiony pisemnie w terminie dwóch tygodni od dnia jej powzięcia.

Członek Banku Spółdzielczego w Teresinie będący osobą fizyczną lub osobą prawną obowiązany jest wpłacić wpisowe w kwocie 30,00 zł oraz zadeklarować i wpłacić przynajmniej jeden udział, którego wartość wynosi 100,00 zł. Wszyscy członkowie mają równe prawa i obowiązki bez względu na liczbę posiadanych udziałów.

Członek Banku Spółdzielczego w Teresinie ma prawo głównie do:
 1. do udziału w Zebraniu Przedstawicieli, Zebraniu Grupy Członkowskiej Banku Spółdzielczego,
 2. do uzyskiwania od organów Banku Spółdzielczego informacji dotyczących działalności Banku,
 3. do zapoznawania się z treścią rocznego sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego, wraz ze sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta oraz protokołów Zebrania Przedstawicieli, regulacji wewnętrznych wydanych na podstawie statutu, a także uchwałami organów Banku Spółdzielczego, protokołami lustracji, wnioskami polustracyjnymi i informacjami o ich realizacji, umowami zawieranymi przez Bank Spółdzielczy z osobami trzecimi, pod warunkiem, że nie stanowi to naruszenia tajemnicy bankowej oraz nie istnieje uzasadniona obawa, że powyższe informacje zostaną wykorzystane w celach sprzecznych z interesem Banku,
 4. do żądania od Zarządu wydania odpisu obowiązującego statutu i regulaminów,
 5. do wybierania i bycia wybieranym do organów Banku Spółdzielczego,
 6. do zgłaszania wniosków dotyczących działalności Banku Spółdzielczego i żądania informacji o sposobie ich załatwienia,
 7. do korzystania z kredytów, pożyczek pieniężnych oraz wszelkich usług świadczonych przez Bank Spółdzielczy.
Członkostwo ustaje na skutek:
 • wystąpienia za wypowiedzeniem,
 • wykluczenia,
 • wykreślenia z rejestru członków,
 • śmierci członka lub ustania osoby prawnej będącej członkiem.
Wystąpienie może nastąpić w każdym czasie za 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia i powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Za datę wystąpienia uważa się następny dzień po upływie okresu wypowiedzenia i z tym dniem wykreśla się członka z rejestru.
Zwrot udziałów członkowskich następuje jednorazowo w terminie miesiąca od zatwierdzenia przez Zebranie Przedstawicieli sprawozdania finansowego tego roku, w którym członek przestał należeć do Banku Spółdzielczego. Zwrot udziału nie może nastąpić przed terminem spłaty otrzymanej pożyczki lub kredytu. Wpłacone wpisowe nie podlega zwrotowi.
Statut i ocena adekwatności kapitałowej
Statut Banku Spółdzielczego działającego pod nazwą
BANK SPÓŁDZIELCZY W TERESINIE

uchwalony przez
ZWYCZAJNE ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI
w dniu 26 kwietnia 2007 roku

Decyzja KNB 467/2006
I zmiana z dnia 10.06.2009 r.
Decyzja KNF 2974/08


pobierz tekst jednolity:

   Wyciąg z Polityki ujawnień na dzień 31.12.2020   (PDF 292 KB)
   Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku za 2020   (PDF 208 KB)
   Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2020   (PDF 361 KB)
   Bilans i sprawozdanie finansowe za rok 2020   (PDF 728 KB)
   Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym za rok 2020   (PDF 136 KB)
   Dodatkowe informacji i objaśnienia do sprawozdania finansowego   (PDF 1,85 MB)
   Ujawnienia o poziomie ryzyka i kapitału na dzień 31.12.2020   (PDF 23 MB)
   Sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego za okres 01.01.2020 - 31.12.2020   (PDF 1,4 MB)

   Wyciąg z Polityki ujawnień na dzień 31.12.2019   (PDF 217 KB)
   Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku za 2019   (PDF 216 KB)
   Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2019   (PDF 370 KB)
   Bilans i sprawozdanie finansowe za rok 2019   (PDF 1,14 MB)
   Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym za rok 2019   (PDF 143 KB)
   Dodatkowe informacji i objaśnienia do sprawozdania finansowego   (PDF 478 KB)
   Ujawnienia o poziomie ryzyka i kapitału na dzień 31.12.2019   (PDF 22 MB)

   Wyciąg z Polityki ujawnień na dzień 31.12.2018   (PDF 1,23 MB)
   Bilans Banku za rok 2018   (PDF 3,17 MB)
   Bilans i sprawozdanie finansowe za rok 2018   (PDF 2,58 MB)
   Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku za 2018   (PDF 216 KB)
   Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2018   (PDF 365 KB)
   Ujawnienia o poziomie ryzyka i kapitału na dzień 31.12.2018   (PDF 19 MB)

   Wyciąg z Polityki ujawnień na dzień 31.12.2017   (PDF 388 KB)
   Bilans i sprawozdanie finansowe za rok 2017   (PDF 2 MB)
   Ujawnienia o poziomie ryzyka i kapitału na dzień 31.12.2017   (PDF 18,2 MB)

   Statut Banku Spółdzielczego w Teresinie   (PDF 345 KB)

Zasady Ładu Korporacyjengo w Banku Spółdzielczym w Teresinie
Przyjęte przez Zarząd Banku i zatwierdzone przez Radę Nadzorczą "Zasady Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Teresinie", stanowią zbiór zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne Banku w tym relacje z udziałowcami Banku i klientami, organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania, zgodnie z zasadą proporcjonalności i adekwatności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Banku Spółdzielczego w Teresinie.


pobierz załączniki:

   Uchwała w sprawie oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń za rok 2020
  Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Teresinie
  Załącznik do uchwały Zarządu nr 48/2020 - Schemat Organizacyjny Banku Spółdzielczego w Teresinie
  Oświadczenie Zarządu Banku Spółdzielczego w Teresinie o stosowaniu "Zasad Ładu Korporacyjnego" z dnia 7 lutego 2018 r.
  Opis systemu kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Teresinie
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej: Rozporządzenie) Bank Spółdzielczy w Teresinie z/s w Teresinie, ul. Szymanowska 14, 96-515 Teresin, informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych od dnia 25 maja 2018 r.

Zobacz cały tekst:

   Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Inspektor Ochrony Danych w Banku Spółdzielczym w Teresinie:


Nota prawna
Bank Spółdzielczy w Teresinie zastrzega, że informacje zawarte na stronie internetowej Banku nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów. Dane te publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych. W celu uzyskania bliższych informacji na temat oferowanych usług, zapraszamy do placówek Banku.
Bank Spółdzielczy w Teresinie nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez czytelnika strony www Banku będące wynikiem korzystania z informacji zawartych na stronie. Ryzyko poniesione w związku z decyzjami podjętymi w oparciu o powyższe informacje ponosi wyłącznie użytkownik strony www.
Użytkownik naszej strony internetowej, korzystając z danych umieszczonych na stronie, przyjmuje do wiadomości, że poczta elektroniczna oraz inne transmisje przechodzące przez Internet mogą być narażone na ingerencję osób trzecich i nie mają charakteru poufnego. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy korzystania z usług bankowości elektronicznej Banku Spółdzielczego w Teresinie.
Bank Spółdzielczy w Teresinie nie odpowiada za dane umieszczone na zewnętrznych serwisach internetowych, do których łącza zostały umieszczone na niniejszej stronie.
Bank Spółdzielczy w Teresinie informuje, że wszelkie prawa do całej zawartości strony internetowej Banku Spółdzielczego w Teresinie są zastrzeżone. Odwiedzający ma prawo do kopiowania oraz drukowania zawartości strony lub jej fragmentów pod warunkiem nienaruszenia praw autorskich. Żadna część strony internetowej Banku nie może być w celach komercyjnych kopiowana, modyfikowana, wykorzystywana lub linkowana bez pisemnej zgody Banku Spółdzielczego w Teresinie.


Dane rejestracyjne Banku:
Bank Spółdzielczy w Teresinie, 96-515 Teresin, ul. Szymanowska 14, zarejestrowany pod nr KRS 0000054104 w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 837-10-11-396, REGON: 000509360, tel./fax +48 46/861-30-32, SWIFT CODE: GBWCPLPP


pobierz tekst jednolity:

   Bank Spółdzielczy w Teresinie - nota prawna   (PDF 283 KB)

Bank Spółdzielczy w Teresinie,  ul. Szymanowska 14,  96-515 Teresin
tel. 046 86 137 87,   046 86 138 25,   fax 046 86 130 32