Lokaty
Lokaty dla Klientów indywidualnych
Lokaty oszczędnościowe służą do przechowywania środków pieniężnych klienta. Są tradycyjną, korzystną i bezpieczną formą oszczędzania. W Banku Spółdzielczym w Teresinie Posiadaczem lokaty terminowej może być każda osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych oraz osoba małoletnia lub ubezwłasnowolniona będąca rezydentem. Klient otrzymuje książeczkę oszczędnościową po podpisaniu umowy, wystawieniu przez Bank karty ewidencyjnej oraz wniesieniu środków pieniężnych, co najmniej w minimalnej kwocie wynoszącej 50,00zł.

Bank przyjmuje wkłady na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej na czas określony:
 • na okres: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12 i 24 miesięcy z oprocentowaniem zmiennym,
 • na okres: 1, 3, 6 i 12 miesięcy z oprocentowaniem stałym,
 • na okres: 3, 6 i 12 miesięcy z oprocentowaniem zmiennym, zależnym od stopy redyskonta weksli.
W przypadku nie podjęcia środków pieniężnych po upływie zadeklarowanego okresu, lokata ulega przedłużeniu na kolejny taki sam okres, na warunkach regulaminu i stóp oprocentowania obowiązujących w dniu rozpoczynającym ten okres.

Bank nie pobiera opłat za zakładanie i prowadzenie rachunków lokat oszczędnościowych, potwierdzonych wystawieniem terminowej książeczki oszczędnościowej. Za pozostałe czynności związane z obsługą lokaty terminowej Bank pobiera prowizje i opłaty zgodnie z Taryfą.Zapis na wypadek śmierci
Pełnoletni posiadacz książeczki wydanej do rachunku terminowych lokat oszczędnościowych może złożyć w Banku pisemną dyspozycję dokonania po swojej śmierci wypłaty środków pieniężnych z lokaty terminowej na rzecz:
 • małżonka,
 • wstępnych,
 • zstępnych,
 • rodzeństwa.
Za sporządzenie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci Bank pobiera opłatę zgodnie z obowiązującą w Banku Taryfą opłat i prowizji.Lokaty dla Klientów instytucjonalnych
Bank Spółdzielczy w Teresinie otwiera i prowadzi rachunki depozytów terminowych dla klientów instytucjonalnych. Jest to dogodna i bezpieczna forma przechowywania środków, za którą Bank nie pobiera opłat.
Otwarcie rachunku depozytów terminowych następuje po podpisaniu Umowy i złożeniu deklaracji wniesienia środków. Podmiot instytucjonalny, nie posiadający rachunku bieżącego w Banku Spółdzielczym w Teresinie, przedkłada dokumenty stwierdzające jego aktualny stan prawny (wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, statut, umowę spółki, koncesje itp.) oraz zaświadczeń o nadaniu numerów REGON i NIP. Minimalna kwota depozytu terminowego wynosi 3.000,00 zł.

Bank przyjmuje wkłady na rachunek depozytów terminowych na czas określony:
 • na okres: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12 i 24 miesięcy z oprocentowaniem zmiennym,
 • na okres: 1, 3, 6 i 12 miesięcy z oprocentowaniem stałym,
 • na okres: 3, 6 i 12 miesięcy z oprocentowaniem zmiennym, zależnym od stopy redyskonta weksli,
 • na okres: 7 i 14 dni z oprocentowaniem zmiennym, zależnym od średniej stopy WIBID 1 tydzień za miesiąc poprzedzający założenie lokaty.
Po upływie zadeklarowanego okresu, depozyt pozostaje na rachunku na kolejny taki sam okres, na warunkach regulaminu i stóp oprocentowania obowiązujących w Banku dla tego typu depozytów, o ile dyspozycja wynikająca z deklaracji wniesienia środków nie stanowi inaczej.

Minimalna kwota depozytu terminowego z oprocentowaniem negocjowanym wynosi 20.000,00 zł.Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej w ramach umowy rachunku UNIKONTO
W ramach umowy rachunku UNIKONTO Bank może otwierać i prowadzić na rzecz Posiadacza rachunku lokaty terminowe standardowe i okolicznościowe. Lokaty te otwierane są na podstawie deklaracji otwarcia rachunku i wniesienia środków.
Bank przyjmuje wkłady na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej na czas określony:
 • na okres: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12 i 24 miesięcy z oprocentowaniem zmiennym,
 • na okres: 1, 3, 6 i 12 miesięcy z oprocentowaniem stałym,
 • na okres: 3, 6 i 12 miesięcy z oprocentowaniem zmiennym, zależnym od stopy redyskonta weksli.
Minimalna kwota wnoszona na lokatę terminową standardową wynosi 100,00 zł, natomiast minimalna kwota wnoszona na lokatę terminową standardową z oprocentowaniem negocjowanym wynosi 20.000,00 zł.

Bank nie pobiera prowizji za otwieranie i prowadzenie lokaty terminowej. Za pozostałe czynności związane z obsługą lokaty terminowej Bank pobiera prowizje i opłaty zgodnie z Taryfą.

Bank Spółdzielczy w Teresinie,  ul. Szymanowska 14,  96-515 Teresin
tel. 046 86 137 87,   046 86 138 25,   fax 046 86 130 32