Kredyty
KREDYT KONSUMENCKI W ROR
Posiadacze rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych UNIKONTO w Banku Spółdzielczym w Teresinie mogą korzystać z kredytów konsumenckich w ROR, udzielanych w złotych na maksymalny okres 5 lat, przy czym każdorazowo po okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, po zapłaceniu przez kredytobiorcę prowizji zgodnie z taryfą, następuje odnowienie kredytu na kolejne 12 miesięcy, bez konieczności dokonywania spłaty oraz składania wniosku i podpisywania aneksu. Kwota kredytu odnawialnego w ROR nie może być wyższa NIŻ 255.550,00 zł i jest uzależniona od wysokości wpływów na ROR, przy czym nie może być wyższa niż sześciokrotność średnich miesięcznych wpływów na ROR z ostatnich 3 miesięcy. Każdy wpływ środków pieniężnych na ROR zmniejsza zadłużenie i tym samym odnawia kredyt o równowartość dokonanej spłaty, dzięki czemu kredytobiorca może wielokrotnie korzystać z kredytu w okresie obowiązywania umowy.

Kredyt konsumencki w ROR może uzyskać klient, który:
 1. posiada ROR od co najmniej trzech miesięcy, przy czym Bank dopuszcza możliwość zaliczenia okresu posiadania rachunku w innym banku, po przedstawieniu jego historii przez bank dotychczas prowadzący rachunek,
 2. comiesięcznie przekazuje na ROR dochody,
 3. nie spowodował niedopuszczalnego salda debetowego w okresie 3 miesięcy przed zawarciem umowy, a jeżeli spowodował powstanie takiego salda, to zostało ono uregulowane w ciągu 14 dni,
 4. udokumentował dochody i ich źródło.
KREDYT W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
Bank Spółdzielczy w Teresinie udziela kredytów w rachunkach bieżących przedsiębiorcom, tj. osobom prawnym, osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej utworzonym zgodnie z przepisami prawa polskiego i prowadzącym działalność gospodarczą, pod warunkiem, że:
 1. posiadają rachunek bieżący w BS w Teresinie od co najmniej sześciu miesięcy, przy czym Bank dopuszcza możliwość zaliczenia okresu posiadania rachunku bieżącego w innym banku, z którego rachunek ten został przeniesiony, po przedłożeniu opinii bankowej z tego banku,
 2. posiadają zdolność kredytową, a w przypadku jej braku ustanowią szczególny sposób zabezpieczenia spłaty kredytu oraz przedstawią program naprawy gospodarki podmiotu, którego realizacja zapewni uzyskanie zdolności kredytowej w określonym czasie,
 3. ustanowią prawne zabezpieczenie spłaty kredytu.
Kredyt w rachunku bieżącym dla przedsiębiorców udzielany jest w złotych na okres 12 miesięcy i ma charakter odnawialny, co oznacza, że każdy wpływ środków na rachunek zmniejsza zadłużenie i tym samym odnawia limit kredytowy o równowartość dokonanej spłaty.
Kredyt w rachunku bieżącym nie może przekroczyć średniej miesięcznych wpływów na rachunek za okres ostatnich sześciu miesięcy.KREDYT OBROTOWY
Bank Spółdzielczy w Teresinie udziela kredytu obrotowego przedsiębiorcy (tj. osobie prawnej, osobie fizycznej, jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej), na sfinansowanie bieżącej działalności gospodarczej, w tym rolniczej, związanej z zaopatrzeniem, produkcją i sprzedażą towarów lub świadczeniem usług oraz procesem rozliczeń pieniężnych.
Bank udziela kredytu obrotowego w rachunku kredytowym:
 1. krótkoterminowego – z okresem spłaty do jednego roku,
 2. średnioterminowego – z okresem spłaty od jednego roku do trzech lat – w przypadkach uzasadnionych cyklem produkcyjnym, wdrażaniem nowej technologii itp.,
Bank może udzielić kredytu obrotowego przedsiębiorcy, który:
 • posiada zdolność kredytową, a w przypadku jej braku ustanowi szczególny sposób zabezpieczenia spłaty kredytu oraz przedstawi program naprawy gospodarki podmiotu, którego realizacja zapewni uzyskanie zdolności kredytowej w określonym czasie,
 • ustanowi prawne zabezpieczenie spłaty kredytu.KREDYT KONSUMENCKI GOTÓWKOWY
Osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz mające stałe miejsce zamieszkania na terenie działania Banku Spółdzielczego w Teresinie, mogą ubiegać się o kredyt konsumencki gotówkowy, udzielany w złotych na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą. Kredyt może zostać udzielony maksymalnie na okres 10 lat, zaś jego wysokość nie może przekroczyć kwoty 255,550,00 zł, zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim.KREDYT INWESTYCYJNY
Bank Spółdzielczy w Teresinie udziela kredytu inwestycyjnego przedsiębiorcom, tj. osobom prawnym, osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej i prowadzącym działalność gospodarczą, będącym rezydentami, pod warunkiem, że:
 1. posiadają zdolność kredytową, a w przypadku jej braku ustanowią szczególny sposób zabezpieczenia spłaty kredytu oraz przedstawią program naprawy gospodarki podmiotu, którego realizacja zapewni uzyskanie zdolności kredytowej w określonym czasie,
 2. ustanowią prawne zabezpieczenie spłaty kredytu.
Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na sfinansowanie inwestycji:
 1. materialnych, tj. zmierzających do odtworzenia, modernizacji bądź zwiększenia majątku trwałego – okres kredytowania wynosi maksymalnie 10 lat,
 2. niematerialnych, np. zakupu koncesji, licencji, znaków towarowych, patentów itp. – okres kredytowania wynosi maksymalnie 3 lata,
 3. finansowych, np. zakupu papierów wartościowych, udziałów w spółkach z o.o. itp. – okres kredytowania wynosi maksymalnie 3 lata.
Udział środków własnych kredytobiorcy w finansowaniu inwestycji powinien wynosić co najmniej 20%.KREDYT INWESTYCYJNY UNIKREDYT PROW
Bank Spółdzielczy w Teresinie oferuje kredyt inwestycyjny UNIKREDYT PROW 2007-2013, przeznaczony na realizację inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
O kredyt mogą się ubiegać osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną, z wyjątkiem gmin, jednostek organizacyjnych lub kultury, dla których organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, kościołów lub innych związków wyznaniowych, organizacji pozarządowych mających status organizacji pożytku publicznego.
Kredytobiorca może uzyskać kredyt, jeżeli spełnia następujące warunki:
 1. posiada zdolność kredytową, a w przypadku jej braku ustanowi szczególny sposób zabezpieczenia spłaty kredytu oraz przedstawi program naprawy gospodarki podmiotu, którego realizacja zapewni uzyskanie zdolności kredytowej w określonym czasie,
 2. podpisał lub spełnia warunki do podpisania UMOWY z Podmiotem wdrażającym, zgodnie z przepisami dotyczącymi właściwego działania PROW 2007-2013,
 3. ustanowi prawne zabezpieczenie spłaty kredytu.
Okres kredytowania wynosi maksymalnie 8 lat, z karencją w spłacie kapitału do 2 lat.KREDYT NA CELE MIESZKANIOWE
Osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, mogą ubiegać się w Banku Spółdzielczym w Teresinie o kredyt na cele mieszkaniowe, pod warunkiem ,że:
 1. posiadają zdolność kredytową, a w przypadku jej braku ustanowią szczególny sposób zabezpieczenia spłaty kredytu,
 2. ustanowią prawne zabezpieczenie zwrotności kredytu.
Kredyt udzielany jest w złotych na:
 1. zakup: domu jednorodzinnego, lokalu mieszkalnego, działki budowlanej, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 2. nakłady związane z:
  • budową budynku lub lokalu mieszkalnego (w tym garażu),
  • wykończenie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego będącego w stanie surowym,
  • remontem, modernizacją, przebudową domów jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych w domu wielorodzinnym,
  • adaptacją pomieszczenia użytkowego na cele mieszkalne,
  • zamianą lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
  • budową lub rozbudową domu prowadzoną przez generalnego wykonawcę,
 3. wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego.
Okres kredytowania wynosi maksymalnie 25 lat, zaś kwota udzielonego kredytu nie może przekroczyć 80 % całkowitych kosztów inwestycji.PREFERENCYJNY KREDYT MIESZKANIOWY "RODZINA NA SWOIM"
Bank Spółdzielczy w Teresinie oferuje małżeństwom oraz osobom samotnie wychowującym dzieci bardzo atrakcyjny preferencyjny kredyt mieszkaniowy "Rodzina na swoim", udzielany w złotych na:
 • zakup będącego w budowie lub gotowego domu lub mieszkania,
 • zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego,
 • pokrycie kosztów budowy mieszkania albo domu jednorodzinnego budowanego przez spółdzielnię mieszkaniową,
 • wniesienie wkładu budowlanego do spółdzielni mieszkaniowej,
 • budowę domu jednorodzinnego,
 • nadbudowę, przebudowę lub rozbudowę budynku mieszkalnego,
 • adaptację budynku lub lokalu o innym przeznaczeniu na cele mieszkalne, w celu uzyskania lokalu mieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość,
przy czym powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego nie może przekroczyć odpowiednio 75 m kw. i 140 m kw.

Okres kredytowania wynosi maksymalnie 25 lat, przy czym przez osiem lat od pierwszej spłaty odsetek przez kredytobiorcę stosowane są dopłaty z Funduszu Dopłat przy Banku Gospodarstwa Krajowego.
Kwota udzielonego preferencyjnego kredytu może wynosić 85 % całkowitych kosztów inwestycji mieszkaniowych.PREFERENCYJNE KREDYTY Z DOPŁATAMI ARiMR
Bank Spółdzielczy w Teresinie oferuje kredyty preferencyjne obrotowe i inwestycyjne z dopłatami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Warunkiem uzyskania kredytu preferencyjnego jest posiadanie zdolności kredytowej.
 1. Kredyty preferencyjne obrotowe KLĘSKOWE (z linii nKL/02) z dopłatami ARiMR mogą być udzielone na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych klęską, np. klęską suszy, gradobicia, nadmiernych opadów atmosferycznych, wymarznięcia, powodzi, huraganu, pożaru spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym lub osuwisk ziemi. Okres kredytowania wynosi maksymalnie 4 lata, natomiast kwota kredytu nie może przekroczyć kwoty obniżenia dochodu w wyniku klęski stwierdzonej przez komisję powołaną przez wojewodę. Zgodę na uruchomienie dopłat wydaje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wniosek właściwego wojewody, zgłaszany w okresie 3 m-cy od dnia stwierdzenia skutków klęski, po uprzednim oszacowaniu strat przez komisję.
 2. Kredyty preferencyjne INWESTYCYJNE [z linii nIP (inwestycyjne podstawowe), nMR (młody rolnik), nKZ (zakup ziemi), nNT (nowe technologie)] z dopłatami ARiMR mogą być przeznaczone między innymi na:
  • budowę, przebudowę, remont połączony z modernizacją budynków lub budowli służących do produkcji rolnej, przechowywania, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży,
  • zakup, montaż instalacjo technicznej, zakup maszyn, urządzeń lub wyposażenia do produkcji rolnej, przechowywania, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży,
  • zakup gruntów rolnych,
  • zakup budynków, budowli,
  • utworzenie lub urządzenie gospodarstwa rolnego, działów specjalnych produkcji rolnej dla klientów, którzy w dniu złożenia wniosku nie przekroczyli 40 roku życia,
  • wdrażanie nowych technologii.
Okres kredytowania wynosi:
 1. w linii nIP - do 8 lat,
 2. w linii nMR, nKZ i nNT - do 15 lat.


KREDYT KONSOLIDACYJNY
Osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, mogą ubiegać się w Banku Spółdzielczym w Teresinie o kredyt konsolidacyjny, pod warunkiem, że:
 1. posiadają zdolność kredytową, a w przypadku jej braku ustanowią szczególny sposób zabezpieczenia spłaty kredytu,
 2. ustanowią prawne zabezpieczenie zwrotności kredytu.
Kredyt udzielany jest w złotych na:
 1. spłatę niewymagalnych zobowiązań Wnioskodawcy, wobec banku i innych banków z tytułu umów kredytu i/lub pożyczki, związanych również z prowadzona działalnością gospodarczą, z wyłączeniem kredytów preferencyjnych,
 2. cel konsumpcyjny w wysokości nie większej niż 30% kwoty przeznaczonej na cel określony w pkt. 1.
Okres kredytowania wynosi maksymalnie 25 lat, przy czym suma okresu kredytowania i wieku Kredytobiorcy nie może przekraczać 65 lat, chyba że Kredytobiorca ustanowi dodatkowe zabezpieczenie kredytu w postaci cesji praw z polisy ubezpieczenia na życie.POŻYCZKA HIPOTECZNA
Osobom fizycznym, posiadającym status rezydenta, Bank Spółdzielczy w Teresinie oferuje pożyczkę hipoteczną. Pożyczka może być udzielona na okres maksymalnie do dziesięciu lat, w przedziale kwotowym od 25.000,00 zł do 400.000,00 zł, i jednocześnie nie może przekraczać 70% aktualnej rynkowej wartości nieruchomości oszacowanej przez rzeczoznawcę majątkowego. Warunkiem uzyskania pożyczki jest:
 1. posiadanie przez wnioskodawcę zdolności do spłaty zaciągniętej pożyczki wraz z odsetkami,
 2. posiadanie przez wnioskodawcę udokumentowanego prawa własności lub wieczystego użytkowania nieruchomości, która ma urządzona księgę wieczystą wolną od obciążeń,
 3. posiadanie zgody właściciela, współwłaściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości na ustanowienie hipoteki, jeśli zabezpieczeniem pożyczki jest nieruchomość osoby trzeciej, przy czym księga wieczysta musi być wolna od obciążeń,
 4. posiadanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynku mieszkalnego w przypadku nowego budynku, w którym nie ma zameldowanych osób,
 5. ustanowienia prawnego zabezpieczenia spłaty pożyczki.
Bank Spółdzielczy w Teresinie,  ul. Szymanowska 14,  96-515 Teresin
tel. 046 86 137 87,   046 86 138 25,   fax 046 86 130 32