Klienci indywidualni
RACHUNKI OSZCZĘDONOŚCIOWE

Rachunek nie może być wykorzystywany przez posiadacza rachunku do dokonywania transakcji w ramach uczestnictwa w grach hazardowych w sieci Internet, których organizator nie uzyskał zezwolenia wymaganego zgodnie z Ustawą o grach hazardowych.


Podstawowy rachunek płatniczy
przeznaczony jest dla klientów, którzy nie posiadają w bankach ani w spółdzielczych kasach oszczędnościowo kredytowych rachunków płatniczych w złotych. Podstawowy rachunek płatniczy umożliwia:
 • dokonywanie wpłat środków pieniężnych na rachunek;
 • dokonywanie wypłaty gotówki z rachunku w placówce Banku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w godzinach pracy Banku lub przy użyciu terminala płatniczego, jeżeli klient wyrazi wolę zawarcia umowy również w zakresie usługi umożliwiającej takie wypłaty;
 • dokonywanie wypłat gotówki z rachunku w bankomacie na terytorium któregokolwiek państwa członkowskiego;
 • wykonywanie na terytorium państw członkowskich transakcji płatniczych, takich jak polecenie zapłaty, w tym jednorazowe polecenia zapłaty, polecenie przelewu, w tym zlecenia stałe oraz transakcji przy użyciu karty, w szczególności w urządzeniach akceptujących instrumenty płatnicze, placówce Banku lub za pośrednictwem środków elektronicznego dostępu do rachunku, przy czym w przypadku transakcji płatniczych wykonywanych przy użyciu karty płatniczej podstawowy rachunek płatniczy zapewnia także możliwość dokonywania transakcji płatniczych bez fizycznego wykorzystania karty oraz możliwość rozliczania przez Bank transakcji płatniczych wykonywanych przy użyciu karty płatniczej, powodujących przekroczenie środków zgromadzonych na rachunku, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 4 ustawy o kredycie konsumenckim;
 • przechowywanie środków pieniężnych;
 • dostęp do rachunku za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu.

W celu otwarcia podstawowego rachunku płatniczego należy wypełnić wniosek o otwarcie PRP wraz załącznikiem do wniosku, a następnie złożyć w dowolnej placówce Banku.

   Wniosek o otwarcie podstawowego rachunku płatniczego.
   Załącznik do wniosku o otwarcie podstawowego rachunku płatniczego.
   Informacja o opłatach za korzystanie z usług powiązanych z rachunkiem.Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy ROR prowadzony w złotych
stanowi bezpieczną, korzystną i wygodną formę gromadzenia środków pieniężnych oraz dysponowania tymi środkami, za wyjątkiem dyspozycji związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Posiadanie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego ROR, daje klientowi szeroki wachlarz możliwości takich, jak:
 • dokonywanie rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych,
 • składanie zleceń stałych,
 • udzielenie zgody na obciążanie rachunku bankowego w drodze polecenia zapłaty kwotami wynikającymi ze zobowiązań,
 • korzystanie z własnych kart bankomatowych oraz płatniczych z funkcją zbliżeniową,
 • korzystanie z kart mobilnych (po wprowadzeniu do oferty banku),
 • korzystanie z kredytu konsumenckiego w ROR,
 • otrzymywanie bieżącej informacji o stanie środków oraz historii przebiegu operacji na swoim rachunku za pomocą usługi SMS Banking i usługi na hasło,
 • całodobowy dostęp do rachunku i możliwość samodzielnego dokonywania rozliczeń za pomocą usługi Internet Banking.

   Informacja o opłatach za korzystanie z usług powiązanych z rachunkiem.Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy ROR
w walucie wymienialnej USD, GBP, EURO

stanowi idealną ofertę dla klientów gromadzących oszczędności lub dokonujących rozliczeń w walutach wymienialnych, za wyjątkiem dyspozycji związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Posiadanie ROR w walucie wymienialnej umożliwia klientowi:
 • otrzymywanie wynagrodzenia w walutach wymienialnych na konto w przypadku pracy za granicą lub dla zagranicznego pracodawcy,
 • wysyłanie i otrzymywanie przelewów z zagranicy bez przewalutowań,
 • dokonywanie wpłat i wypłat w USD, GBP lub EURO,
 • przechowywanie oszczędności w walutach obcych,
 • przeprowadzanie bezgotówkowej wymiany walut (w przypadku posiadania rachunku w PLN),
 • otrzymywanie bieżącej informacji o stanie środków oraz historii przebiegu operacji na swoim rachunku za pomocą usługi SMS Banking i zlecenia na hasło.

   Informacja o opłatach za korzystanie z usług powiązanych z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym w walucie wymienialnej USD.
   Informacja o opłatach za korzystanie z usług powiązanych z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym w walucie wymienialnej EUR.
   Informacja o opłatach za korzystanie z usług powiązanych z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym w walucie wymienialnej GBP.Rachunek oszczędnościowy
prowadzony w złotych, jest doskonałą formą oszczędzania. Służy do przechowywania środków pieniężnych Posiadacza, który może dokonywać wpłat i wypłat gotówkowych w dowolnych terminach i w dowolnej wysokości. Ten bezpłatny rachunek dostępny jest w dwóch opcjach:
 • rachunku potwierdzonego wystawieniem książeczki oszczędnościowej (dokument dotyczący opłat),
 • rachunku „wpłacaj i wypłacaj”, do którego posiadacz otrzymuje wyciągi bankowe (dokument dotyczący opłat).
   Informacja o opłatach za korzystanie z usług powiązanych z rachunkiem.Zapis na wypadek śmierci
Posiadacz rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego ROR w złotych i w walucie wymienialnej oraz rachunku oszczędnościowego płatnego na każde żądanie, może złożyć w Banku pisemną dyspozycję dokonania po swojej śmierci wypłaty środków pieniężnych z rachunku na rzecz:
 • małżonka,
 • wstępnych (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie itd.),
 • zstępnych (dzieci, wnuki, prawnuki itd.),
 • rodzeństwa.
Kwota wypłaty na podstawie zapisu na wypadek śmierci, bez względu na liczbę wydanych dyspozycji, nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią Posiadacza rachunku. Jeżeli posiadacz rachunku wydał więcej niż jedną dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, a łączna suma dyspozycji przekracza wyżej wymieniony limit, dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed dyspozycją wydaną wcześniej.

Kwoty wypłacone na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci nie wchodzą do spadku po posiadaczu rachunku.Wypłata kosztów pogrzebu
Bank dokonuje wypłaty kwoty wydatkowanej na koszty pogrzebu zmarłego posiadacza rachunku - osobie, która przedłoży odpis skrócony aktu zgonu posiadacza rachunku oraz oryginalne rachunki stwierdzające wysokość poniesionych kosztów, do których zalicza się m.in. koszt: nekrologów, ubrania, trumny, wieńców, posługi religijnej, karawanu, zakupienia miejsca na cmentarzu i nagrobka. Koszty pogrzebu zwracane są wyłącznie z rachunków indywidualnych, w wysokości nieprzekraczającej kosztów urządzenia pogrzebu, zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w środowisku zmarłego posiadacza rachunku. Wypłata z tytułu zwrotu kosztów pogrzebu nie wchodzi do spadku po posiadaczu rachunku.Bank Spółdzielczy w Teresinie,  ul. Szymanowska 14,  96-515 Teresin
tel. 046 86 137 87,   046 86 138 25,   fax 046 86 130 32