Klienci indywidualni
RACHUNKI OSZCZĘDONOŚCIOWE

Rachunek nie może być wykorzystywany przez posiadacza rachunku do dokonywania transakcji w ramach uczestnictwa w grach hazardowych w sieci Internet, których organizator nie uzyskał zezwolenia wymaganego zgodnie z Ustawą o grach hazardowych.


Podstawowy rachunek płatniczy
przeznaczony jest dla klientów, którzy nie posiadają w bankach ani w spółdzielczych kasach oszczędnościowo kredytowych rachunków płatniczych w złotych. Podstawowy rachunek płatniczy umożliwia:
 • dokonywanie wpłat środków pieniężnych na rachunek;
 • dokonywanie wypłaty gotówki z rachunku w placówce Banku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w godzinach pracy Banku lub przy użyciu terminala płatniczego, jeżeli klient wyrazi wolę zawarcia umowy również w zakresie usługi umożliwiającej takie wypłaty;
 • dokonywanie wypłat gotówki z rachunku w bankomacie na terytorium któregokolwiek państwa członkowskiego;
 • wykonywanie na terytorium państw członkowskich transakcji płatniczych, takich jak polecenie zapłaty, w tym jednorazowe polecenia zapłaty, polecenie przelewu, w tym zlecenia stałe oraz transakcji przy użyciu karty, w szczególności w urządzeniach akceptujących instrumenty płatnicze, placówce Banku lub za pośrednictwem środków elektronicznego dostępu do rachunku, przy czym w przypadku transakcji płatniczych wykonywanych przy użyciu karty płatniczej podstawowy rachunek płatniczy zapewnia także możliwość dokonywania transakcji płatniczych bez fizycznego wykorzystania karty oraz możliwość rozliczania przez Bank transakcji płatniczych wykonywanych przy użyciu karty płatniczej, powodujących przekroczenie środków zgromadzonych na rachunku, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 4 ustawy o kredycie konsumenckim;
 • przechowywanie środków pieniężnych;
 • dostęp do rachunku za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu.

W celu otwarcia podstawowego rachunku płatniczego należy wypełnić wniosek o otwarcie PRP wraz załącznikiem do wniosku, a następnie złożyć w dowolnej placówce Banku.

   Wniosek o otwarcie podstawowego rachunku płatniczego.
   Załącznik do wniosku o otwarcie podstawowego rachunku płatniczego.
   Informacja o opłatach za korzystanie z usług powiązanych z rachunkiem.Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy ROR prowadzony w złotych
stanowi bezpieczną, korzystną i wygodną formę gromadzenia środków pieniężnych oraz dysponowania tymi środkami, za wyjątkiem dyspozycji związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Posiadanie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego ROR, daje klientowi szeroki wachlarz możliwości takich, jak:
 • dokonywanie rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych,
 • składanie zleceń stałych,
 • udzielenie zgody na obciążanie rachunku bankowego w drodze polecenia zapłaty kwotami wynikającymi ze zobowiązań,
 • korzystanie z własnych kart bankomatowych oraz płatniczych z funkcją zbliżeniową,
 • korzystanie z kart mobilnych (po wprowadzeniu do oferty banku),
 • korzystanie z kredytu konsumenckiego w ROR,
 • otrzymywanie bieżącej informacji o stanie środków oraz historii przebiegu operacji na swoim rachunku za pomocą usługi SMS Banking i usługi na hasło,
 • całodobowy dostęp do rachunku i możliwość samodzielnego dokonywania rozliczeń za pomocą usługi Internet Banking.

   Informacja o opłatach za korzystanie z usług powiązanych z rachunkiem.Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy ROR
w walucie wymienialnej USD i EURO

stanowi idealną ofertę dla klientów gromadzących oszczędności lub dokonujących rozliczeń w walutach wymienialnych, za wyjątkiem dyspozycji związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Posiadanie ROR w walucie wymienialnej umożliwia klientowi:
 • otrzymywanie wynagrodzenia w walutach wymienialnych na konto w przypadku pracy za granicą lub dla zagranicznego pracodawcy,
 • wysyłanie i otrzymywanie przelewów z zagranicy bez przewalutowań,
 • dokonywanie wpłat i wypłat w USD lub EUR,
 • przechowywanie oszczędności w walutach obcych,
 • przeprowadzanie bezgotówkowej wymiany walut (w przypadku posiadania rachunku w PLN),
 • otrzymywanie bieżącej informacji o stanie środków oraz historii przebiegu operacji na swoim rachunku za pomocą usługi SMS Banking i zlecenia na hasło.

   Informacja o opłatach za korzystanie z usług powiązanych z rachunkiem w EUR.
   Informacja o opłatach za korzystanie z usług powiązanych z rachunkiem w USD.


Rachunek oszczędnościowy
prowadzony w złotych, jest doskonałą formą oszczędzania. Służy do przechowywania środków pieniężnych Posiadacza, który może dokonywać wpłat i wypłat gotówkowych w dowolnych terminach i w dowolnej wysokości. Ten bezpłatny rachunek dostępny jest w dwóch opcjach:
 • rachunku potwierdzonego wystawieniem książeczki oszczędnościowej (dokument dotyczący opłat),
 • rachunku „wpłacaj i wypłacaj”, do którego posiadacz otrzymuje wyciągi bankowe (dokument dotyczący opłat).
   Informacja o opłatach za korzystanie z usług powiązanych z rachunkiem.Zapis na wypadek śmierci

Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci

Czym jest dyspozycja wkładem na wypadek śmierci?
Kto może złożyć taką dyspozycję?
Jakie są zasady dotyczące składania dyspozycji na wypadek śmierci?
Jakie są w związku z tym obowiązki banku po złożeniu przez klienta dyspozycji na wypadek śmierci?Zgodnie z zapisami art. 56 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Posiadacz rachunku bankowego może złożyć w Banku tzw. dyspozycję na wypadek śmierci. Jest to dokument składany w placówce bankowej (banku prowadzącego nasz rachunek), w którym poświadczamy wolę przekazania dostępnych środków w określonej kwocie wskazanym przez nas osobom.
Zapis na wypadek śmierci może składać wyłącznie pełnoletni posiadacz rachunku z pełną zdolnością do czynności prawnych.

Zatem dyspozycja wkładem na wypadek śmierci pozwala zabezpieczyć bliskich przed brakiem dostępu do środków. Za życia więc decydujemy, w czyje ręce trafią zgromadzone przez nas oszczędności. W ten sposób możemy zabezpieczyć bliskich przed dłuższym brakiem dostępu do środków pieniężnych na rachunkach, które zostaną zablokowane z momentem naszej śmierci. Wydanie dyspozycji na wypadek śmierci umożliwi wskazanym pozyskanie pieniędzy m.in. na dokonanie bieżących opłat, wypłatę gotówki czy opłacenie rat kredytowych.

Z chwilą śmierci właściciela rachunku wszelkie upoważnienia do korzystania z konta zostają wstrzymane do momentu uzyskania sądowego potwierdzenia nabycia spadku lub notarialnego poświadczenia dziedziczenia.
Możliwość złożenia dyspozycji wkładem na wypadek śmierci dotyczy posiadaczy:
 • rachunków oszczędnościowych;
 • rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych;
 • rachunków terminowych lokat oszczędnościowych;
z wykluczeniem rachunków wspólnych, rachunków osób małoletnich i ubezwłasnowolnionych. Ustanowienie dyspozycji na wypadek śmierci nie dotyczy również konta firmowego.

Dyspozycję wkładem na wypadek śmierci można złożyć wyłącznie na rzecz:
 • małżonka (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci w konkubinacie lub po rozwodzie nie jest możliwa);
 • zstępnych, czyli wnuków, dzieci i prawnuków;
 • wstępnych, czyli rodziców, dziadków i pradziadków;
 • rodzeństwa rodzonego (biologicznego) i przyrodniego.
Nie ma żadnych ograniczeń w liczbie osób uposażonych do wypłaty pieniędzy po śmierci. Dyspozycję na wypadek śmierci można złożyć w kilku bankach. Jeśli wydaliśmy więcej niż jedną dyspozycję wkładem, a łączna suma dyspozycji przekracza ustalony limit, dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed dyspozycją, którą wydaliśmy wcześniej.

Kwota wypłaty na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci, bez względu na liczbę wydanych dyspozycji, nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku.

Jeżeli posiadacz rachunku wydał więcej niż jedną dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, a łączna suma dyspozycji przekracza limit, o którym mowa w zdaniu poprzednim, dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed dyspozycją wydaną wcześniej.

Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być w każdym czasie przez posiadacza rachunku zmieniona lub odwołana na piśmie.

Kwota wypłacona na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci nie wchodzi do spadku po posiadaczu rachunku.

Osoby, którym na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci wypłacono kwoty wyższe niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku, są zobowiązane do ich zwrotu spadkobiercom posiadacza.

W przypadku śmierci posiadacza rachunku bankowego, który złożył dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, Bank ma obowiązek powiadomienia osób wskazanych w tej dyspozycji o przysługującym im prawie do środków z tego tytułu.
W związku z tym wszystkie osoby, które chcą złożyć lub już złożyły taką dyspozycję, powinny pamiętać o aktualizacji danych adresowych osób wskazanych w dyspozycji.

Opłatę za przyjęcie / zmianę / odwołanie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci Bank pobiera zgodnie z obowiązującą w Banku tabelą opłat i prowizji bankowych.

Zgodnie z przepisami Prawa bankowego, kwota wypłacona na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci nie wlicza się do spadku po posiadaczu rachunku.
Małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo będą zwolnieni z obowiązku podatkowego, jeżeli w ciągu sześciu miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego zgłoszą naczelnikowi urzędu skarbowego nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych.Wypłata kosztów pogrzebu po śmierci posiadacza rachunku

Bank dokonuje wypłaty kwoty wydatkowanej na koszty pogrzebu zmarłego posiadacza rachunku - osobie, która przedłoży odpis skrócony aktu zgonu posiadacza rachunku oraz oryginalne rachunki stwierdzające wysokość poniesionych kosztów, do których zalicza się m.in. koszt: nekrologów, ubrania, trumny, wieńców, posługi religijnej, karawanu, zakupienia miejsca na cmentarzu i nagrobka, usługi gastronomicznej.

Koszty pogrzebu zwracane są wyłącznie z rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz lokat terminowych osób fizycznych, w wysokości nieprzekraczającej kosztów urządzenia pogrzebu, zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w środowisku zmarłego posiadacza rachunku.

Wypłata z tytułu zwrotu kosztów pogrzebu nie wchodzi do spadku po posiadaczu rachunku.Bank Spółdzielczy w Teresinie,  ul. Szymanowska 14,  96-515 Teresin
tel. 046 86 137 87,   046 86 138 25,   fax 046 86 130 32