Klienci instytucjonalni
RACHUNKI

Klienci instytucjonalni, którymi są:
 • osoby prawne,
 • jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej o ile mają zdolność prawną,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 • rolnicy,
 • osoby fizyczne osiągające dochody z najmu lub dzierżawy,
 • inne osoby fizyczne, w szczególności reprezentujące ciała społeczne i wykonujące wolne zawody,
mogą otwierać w Banku Spółdzielczym w Teresinie rachunki bieżące, służące do gromadzenia środków pieniężnych oraz przeprowadzania gotówkowych i bezgotówkowych rozliczeń, związanych z wykonywaną działalnością. Mają również możliwość otwierania rachunków pomocniczych, służących do wyodrębniania środków na określone cele i przeprowadzania określonych rozliczeń pieniężnych.

Posiadanie rachunku bankowego w złotych daje klientom instytucjonalnym możliwość:
 • składania zleceń stałych,
 • udzielania zgody na obciążanie rachunku bankowego w drodze polecenia zapłaty kwotami wynikającymi ze zobowiązań,
 • całodobowego dostępu do rachunku i możliwość samodzielnego dokonywania rozliczeń za pomocą usługi Internet Banking,
 • otrzymywanie bieżącej informacji o stanie środków oraz historii przebiegu operacji na swoim rachunku za pomocą usługi SMS Banking i zlecenia na hasło,
 • korzystania z własnych kart bankomatowych i płatniczych z funkcją zbliżeniową,
 • korzystania z kredytu w rachunku bieżącym,
 • dokonywania płatności zagranicznych.
Klientów instytucjonalnych zachęcamy do zakładania rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych dla swoich pracowników, ponieważ posiadanie rachunków bankowych przez firmę i jej pracowników w tym samym banku zdecydowanie skraca czas dokonywanych rozliczeń między tymi podmiotami.

Za czynności związane z obsługą rachunku bieżącego Bank pobiera prowizje i opłaty przewidziane w Taryfie opłat i prowizji.


Posiadanie rachunku bieżącego w walucie wymienialnej USD, EUR daje klientom instytucjonalnym możliwość:
 • dokonywania rozliczeń krajowych i zagranicznych w walutach wymienialnych bez przewalutowań,
 • dokonywania wpłat i wypłat w USD lub EUR,
 • przechowywanie środków pieniężnych w walutach obcych,
 • przeprowadzania bezgotówkowej wymiany walut (w przypadku posiadania rachunku w PLN),
 • otrzymywania bieżącej informacji o stanie środków oraz historii przebiegu operacji na swoim rachunku za pomocą usługi SMS Banking i zlecenia na hasło,

Za czynności związane z obsługą rachunku bieżącego Bank pobiera prowizje i opłaty przewidziane w Taryfie opłat i prowizji.Bank Spółdzielczy w Teresinie,  ul. Szymanowska 14,  96-515 Teresin
tel. 046 86 137 87,   046 86 138 25,   fax 046 86 130 32