Gwarancja środków pieniężnych
Gwarancje Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Bank Spółdzielczy w Teresinie, ul. Szymanowska 14, 96-515 Teresin uczestniczy w systemie gwarantowania środków pieniężnych uregulowanym w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1937 z późn. zm.).

Zgodnie z ustawą depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Teresinie są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG).


Depozyty podlegające gwarancjom BFG

Co do zasady gwarancjom BFG podlegają wszystkie depozyty klientów indywidualnych i firm niefinansowych złożone w Banku do równowartości w złotych kwoty 100 tys. euro. W szczególnych wypadkach limit gwarancji może być wyższy:

w przypadku osób fizycznych limit może sięgnąć równowartości 200 tys. euro. - dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy środki znajdujące się na rachunku pochodzą ze sprzedaży domu lub mieszkania niezwiązanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, z nabycia spadku, wypłaty ubezpieczenia na życie lub ubezpieczenia z tytułu dożycia określonego wieku, wypłaty ubezpieczenia NNW, wypłaty odprawy pieniężnej, wypłaty odprawy emerytalnej lub rentowej lub wykonania podziału majątku po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej. Niezależnie od powyższych sytuacji limit powiększa się o przyznane zadośćuczynienie oraz niektóre odszkodowania - w całości. Podwyższony limit obowiązuje przez 3 miesiące od dnia wpływu środków z tytułów opisanych powyżej.;

w przypadku, gdy Klient posiada kilka depozytów w Banku, są one sumowane, a suma podlega limitowi równowartości w złotych 100 tys. euro. - w przypadku rachunków wspólnych, limit równowartości w złotych 100 tys. euro ma zastosowanie do każdego z deponentów oddzielnie.

Gwarancjami objęte są zarówno depozyty w złotych jak i walutach obcych. Niezależnie od waluty rachunku wypłata środków gwarantowanych następuje w złotych.


Środki pieniężne i należności niepodlegające gwarancjom BFG

Ochronie nie podlegają depozyty:
 1. Skarbu Państwa,
 2. Narodowego Banku Polskiego,
 3. banków, banków zagranicznych oraz instytucji kredytowych w rozumieniu ustawy Prawo bankowe,
 4. kas i Kasy Krajowej w rozumieniu Ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych,
 5. Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,
 6. instytucji finansowych w rozumieniu rozporządzenia Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Capital Requirements Regulation, CRR),
 7. firm inwestycyjnych i uznanych firm inwestycyjnych w rozumieniu rozporządzenia , o którym mowa w pkt. 6,
 8. osób i podmiotów, które nie zostały zidentyfikowane przez podmiot objęty systemem gwarantowania depozytów,
 9. krajowych i zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz krajowych i zagranicznych zakładów reasekuracji w rozumieniu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
 10. funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych, spółek zarządzających i oddziałów towarzystw inwestycyjnych w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,
 11. otwartych funduszy emerytalnych, pracowniczych funduszy emerytalnych, powszechnych towarzystw emerytalnych i pracowniczych towarzystw emerytalnych w rozumieniu ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
 12. jednostek samorządu terytorialnego,
 13. organów władz publicznych państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska oraz państwa trzeciego, w szczególności rządów centralnych, regionalnych oraz jednostek samorządu terytorialnego tych państw.
Gwarancjami BFG nie są objęte także wpłaty z tytułów wkładów członkowskich, udziałów i wpisowego do banków spółdzielczych i SKOK-ów, pieniądz elektroniczny oraz środki na rachunkach do równowartości 2,5 euro w złotych, jeżeli nie dokonano na nich żadnych obrotów w okresie ostatnich 2 lat.


Termin wypłaty przez BFG środków gwarantowanych

Wypłaty dokonywane są w terminie 7 dni roboczych od dnia wystąpienia przez uprawnioną instytucję z wnioskiem o ogłoszenie upadłości. Szczegółowe informacje dotyczące procedury wypłaty środków dostępne są w załączonym Arkuszu informacyjnym Banku oraz na stronie internetowej Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.   Arkusz informacyjny dla deponentów
   www.bfg.pl - Najczęstsze pytania i odpowiedzi
   www.bfg.pl

Bank Spółdzielczy w Teresinie,  ul. Szymanowska 14,  96-515 Teresin
tel. 046 86 137 87,   046 86 138 25,   fax 046 86 130 32