Klienci indywidualni
Rachunki oszczędnościowe
Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy UNIKONTO, tzw. ROR UNIKONTO, stanowi bezpieczną, korzystną i wygodną formę gromadzenia środków pieniężnych oraz dysponowania tymi środkami, za wyjątkiem dyspozycji związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Posiadanie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego UNIKONTO daje klientowi szeroki wachlarz możliwości takich, jak:
 • dokonywanie rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych,
 • składanie zleceń stałych,
 • udzielenie zgody na obciążanie rachunku bankowego w drodze polecenia zapłaty kwotami wynikającymi ze zobowiązań,
 • korzystanie z własnych kart bankomatowych i płatniczych Visa Electron z mikroprocesorem,
 • korzystanie z debetu dopuszczalnego w ROR UNIKONTO,
 • korzystanie z kredytu konsumenckiego w ROR,
 • otrzymywanie bieżącej informacji o stanie środków oraz historii przebiegu operacji na swoim rachunku za pomocą usługi SMS Banking i zlecenia na hasło,
 • całodobowy dostęp do rachunku i możliwość samodzielnego dokonywania rozliczeń za pomocą usługi Internet Banking.
Ponadto Posiadacz rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego UNIKONTO może:
 • otworzyć UNIKONTO Młodzieżowe,
 • otworzyć rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej w ramach umowy rachunku Unikonto.
Za czynności związane z obsługą rachunku pobierane są prowizje i opłaty zgodnie z obowiązującą w Banku Taryfą opłat i prowizji.


Rachunek oszczędnościowy A-WISTA, to rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie, potwierdzony wystawieniem książeczki oszczędnościowej. Służy on do przechowywania środków pieniężnych oraz do dokonywania wpłat i wypłat w dowolnych terminach i dowolnej wysokości w placówkach Banku Spółdzielczego.


UNIKONTO Młodzieżowe, to rachunek prowadzony w formie subkonta do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego UNIKONTO. Na podstawie udzielonego przez Posiadacza pełnomocnictwa szczególnego umożliwia ono dysponowanie przechowywanymi na nim środkami pieniężnymi osobom:
 • mającym ukończone 13 lat, do chwili uzyskania przez nie pełnoletniości,
 • pełnoletnim - za zgodą Banku - uczęszczającym do szkoły średniej lub wyższej, do czasu ukończenia przez nie 25 roku życia,
 • lub do końca okresu ważności karty wydanej do rachunku.


Rachunki rolnicze
Rachunki bankowe w złotych dla rolników, to rachunki bieżące i pomocnicze, które służą do gromadzenia środków pieniężnych i dokonywania rozliczeń związanych z prowadzoną działalnością rolniczą.
Otwarcie rachunku bankowego dla rolników następuje po złożeniu "wniosku o otwarcie rachunku bankowego w złotych" oraz:
 • zaświadczenia z Urzędu Gminy o płaceniu podatku rolnego lub umowy dzierżawy w przypadku, gdy obciążenia podatkowe ponosi wierzyciel gruntu rolnego,
 • w przypadku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o płaceniu podatku dochodowego od działów specjalnych produkcji rolnej,
 • zawiadomienie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP.
przy czym dokumenty te powinny być aktualne, tj. okres od daty ich sporządzenia lub wystawienia nie powinien przekraczać 3 miesięcy na dzień złożenia wniosku.
Posiadanie rachunku bankowego w złotych dla rolników daje klientowi możliwość:
 • dokonywania rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych,
 • składania zleceń stałych,
 • udzielania zgody na obciążanie rachunku bankowego w drodze polecenia zapłaty kwotami wynikającymi ze zobowiązań,
 • korzystania z kredytu w rachunku bieżącym dla klientów instytucjonalnych,
 • korzystania z własnych kart bankomatowych i płatniczych Visa Electron Business z mikroprocesorem,
 • otrzymywania bieżącej informacji o stanie środków oraz historii przebiegu operacji na swoim rachunku za pomocą usługi SMS Banking i zlecenia na hasło,
 • całodobowego dostępu do rachunku i możliwość samodzielnego dokonywania rozliczeń za pomocą usługi Internet Banking.
Za czynności związane z obsługą rachunku pobierane są prowizje i opłaty zgodnie z obowiązującą w Banku Taryfą opłat i prowizji.
Zapis na wypadek śmierci
Posiadacz rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego UNIKONTO oraz rachunku oszczędnościowego płatnego na każde żądanie potwierdzonego wystawieniem książeczki oszczędnościowej może złożyć w Banku pisemną dyspozycję dokonania po swojej śmierci wypłaty środków pieniężnych z rachunku na rzecz:
 • małżonka,
 • wstępnych,
 • zstępnych,
 • rodzeństwa.
Za sporządzenie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci Bank pobiera opłatę zgodnie z obowiązującą w Banku Taryfą opłat i prowizji.

Kwota wypłaty na podstawie zapisu na wypadek śmierci, nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią Posiadacza rachunku.
Bank Spółdzielczy w Teresinie,  ul. Szymanowska 14,  96-515 Teresin
tel. 046 86 137 87,   046 86 138 25,   fax 046 86 130 32