Klienci instytucjonalni
Rachunki
Klienci instytucjonalni, którymi są:
  • osoby prawne,
  • jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej o ile mają zdolność prawną,
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
  • osoby fizyczne osiągające dochody z najmu lub dzierżawy,
  • inne osoby fizyczne, w szczególności reprezentujące ciała społeczne i wykonujące wolne zawody,
mogą otwierać w Banku Spółdzielczym w Teresinie rachunki bieżące, służące do gromadzenia środków pieniężnych oraz przeprowadzania gotówkowych i bezgotówkowych rozliczeń, związanych z wykonywaną działalnością. Mają również możliwość otwierania rachunków pomocniczych, służących do wyodrębniania środków na określone cele i przeprowadzania określonych rozliczeń pieniężnych.

Posiadanie rachunku bankowego w złotych daje klientom instytucjonalnym możliwość: Za czynności związane z obsługą rachunku bieżącego Bank pobiera prowizje i opłaty przewidziane w Taryfie opłat i prowizji.

Otwarcie rachunku bieżącego następuje po złożeniu przez Klienta "wniosku o otwarcie rachunku bankowego" wraz z wymaganymi dokumentami, określonymi w rozdziale II Regulaminu otwierania i prowadzenia w Banku Spółdzielczym w Teresinie rachunków bankowych w złotych dla klientów instytucjonalnych.

Klientów instytucjonalnych zachęcamy do zakładania rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych dla swoich pracowników, ponieważ posiadanie rachunków bankowych przez firmę i jej pracowników w tym samym banku zdecydowanie skraca czas dokonywanych rozliczeń między tymi podmiotami.
Bank Spółdzielczy w Teresinie,  ul. Szymanowska 14,  96-515 Teresin
tel. 046 86 137 87,   046 86 138 25,   fax 046 86 130 32