Gwarancja środków pieniężnych
ZAWIADOMIENIE ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Działając godnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (tekst jednolity z 2009 r. Nr 84, poz. 711 ze zmianami) Zarząd Banku Spółdzielczego w Teresinie, ul. Szymanowska 14,
96-515 Teresin oświadcza, że Bank Spółdzielczy w Teresinie uczestnicy w obowiązkowym systemie gwarantowania depozytów. W związku z powyższym uprzejmie informujemy, jak niżej:
 1. Środki gwarantowane są objęte obowiązkowym systemem gwarantowania od dnia ich wniesienia na rachunek bankowy, nie później niż w dniu poprzedzającym dzień spełnienia warunku gwarancji, a w przypadku należności bankowych, o ile czynność ta została dokonana przed dniem spełnienia warunku gwarancji – do wysokości równowartości w złotych 100.000,00 euro – w 100%. (łącznie z odsetkami naliczonymi do dnia spełnienia warunku gwarancji, zgodnie z oprocentowaniem wskazanym w umowie niezależnie od terminu ich wymagalności), zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711 z późn. zm.). Celem systemu gwarantowania jest zapewnienie osobom uprawnionym środków gwarantowanych do wysokości określonej w ustawie w razie ich niedostępności.
 2. Kwota, o której mowa w ust. 1, określa maksymalną wysokość roszczeń Posiadacza rachunku bankowego w stosunku do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, niezależnie od tego, w jakiej wysokości i na ilu rachunkach posiadał środki pieniężne lub z ilu wierzytelności przysługują mu należności w Banku.
 3. Do obliczenia wartości euro w złotych przyjmuje się kurs średni z dnia spełnienia warunku gwarancji (tj. z dnia wskazanego w decyzji Komisji Nadzoru Finansowego, jako dzień zawieszenia działalności banku i ustanowienia zarządu komisarycznego, o ile nie został on ustanowiony wcześniej, oraz wystąpienia do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości), ogłaszany przez Narodowy Bank Polski.
 4. Uprawnionymi do otrzymania z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego świadczenia pieniężnego są:
  1. Posiadacz rachunku bankowego będący osobą fizyczną, osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, o ile posiada zdolność prawną, szkolną kasą oszczędnościową bądź pracowniczą kasą zapomogowo-pożyczkową lub
  2. osoby uprawnione do wypłaty im określonych środków po śmierci Posiadacza rachunku bankowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku rachunku wspólnego uprawnionym do otrzymania świadczenia pieniężnego z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego jest każdy ze współposiadaczy rachunku bankowego – w granicach określonych w umowie rachunku bankowego, a w przypadku braku postanowień umownych lub przepisów w tym zakresie - w częściach równych.
 5. W przypadku rachunku wspólnego uprawnionym do otrzymania świadczenia pieniężnego z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego jest każdy ze Współposiadaczy rachunku bankowego – w granicach określonych w umowie rachunku bankowego, a w przypadku braku postanowień umownych lub przepisów w tym zakresie - w częściach równych.
 6. Wyłączeniu z ustawowego systemu gwarantowania podlegają zgromadzone na rachunkach bankowych środki pieniężne osób lub podmiotów wymienionych w art. 2 pkt 1 lit. a – k ww. ustawy, w tym:
  1. Skarbu Państwa,
  2. instytucji finansowych, takich jak: banki, domy maklerskie, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne, podmioty świadczące usługi ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, spółdzielcze kasy oszczędnościowo- kredytowe
  3. osób posiadających w dniu spełnienia warunku gwarancji pakiet co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub udziału w kapitale zakładowym, a także osoby, które w stosunku do nich są podmiotami dominującymi lub zależnymi w przypadku gdy osoby te pełniły swoje funkcje w dniu spełnienia warunku gwarancji, bądź w okresie bieżącego roku obrotowego (obrachunkowego) lub poprzedzającego dzień spełnienia warunku gwarancji,
  4. członków zarządu i rady nadzorczej Banku oraz osób pełniących w Banku funkcje dyrektorów i zastępców dyrektorów w centrali Banku, jak również dyrektorów i zastępców dyrektorów oddziałów Banku, w przypadku gdy osoby te pełniły swoje funkcje w dniu spełnienia warunku gwarancji, bądź w okresie bieżącego roku obrotowego (obrachunkowego) lub poprzedzającego dzień spełnienia warunku gwarancji.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Teresinie
Bank Spółdzielczy w Teresinie,  ul. Szymanowska 14,  96-515 Teresin
tel. 046 86 137 87,   046 86 138 25,   fax 046 86 130 32